Showing 16–30 of 35 results

Ngành sơn, mực in

Drier – Zirconium Octoate 12%

Acrylic Polyon Resin - Amino Resin

Eterac 7302-1-XC-60

Acrylic Polyon Resin - Amino Resin

Eterac 7303-X-63

Acrylic Polyon Resin - Amino Resin

Eterac 7322-3-XS-60

Long oil Alkyd Resin

Eterkyd 1210-M-100

Medium oil Alkyd Resin

Eterkyd 2105-M-70

Ngành sơn, mực in

Eterkyd 242-XM-60

Ngành sơn, mực in

Eterkyd 3106-X-70

Ngành sơn, mực in

Eterkyd 3755-X-80

Acrylic Polyon Resin - Amino Resin

Etermino 9327

Ngành sơn, mực in

Ethyl Acetate

Ngành sơn, mực in

Mono Ethylene Glycol

Drier - Chất làm khô

Petcoal P120

Ngành sơn, mực in

Petroleum Resin GA115B

Ngành sơn, mực in

Petroleum Resin GA120